Sihai network

Schedule of 2018 Australian table tennis open China team list

The 2018 Australian table tennis open will be held in Geelong on July 24th -29. A few days ago, the Chinese team has announced the entry list of the Australian game, led by team leaders Malone and Ding Ning, and Fan Zhendong, Xu Xin, Zhang Jike, Lin Gaoyuan, Liu Shiwen and Zhu Yuling are all listed.

List of Chinese team in 2018 Australian table tennis open

Men's singles: Ma long, fan Zhendong, Xu Xin, Zhang Jike, Lin Gaoyuan, Wang Chuqin, Fu Fei, Fang Bo, Zhou Yu, Yan'an, Zhou Qihao

Women's singles: Ding Ning, Liu Shiwen, Zhu Yuling, Chen Meng, Wang Manyu, sun yingsha, Chen Xingtong, Gu Yuting, Che Xiaoxi, Li Jiayu

Men's Doubles: Ma Long / Xu Xin, fan Zhendong / Lin Gaoyuan

Women's Doubles: Ding Ning / Wang Manyu, Liu Shiwen / Zhu Yuling

Mixed double: Lin Gaoyuan / Wang Manyu, Wang Chuqin / sun yingsha