Sihai network

The second match of 2018 China Iran men's basketball match

At 19:30 p.m. on Friday, June 1, 2018, the second match of the Iran International Men's basketball team in the 2018 China Men's basketball series will be held in Liaoning stadium. The Chinese men's basketball team will play against the Iranian men's basketball team, which is the second match of the Chinese men's basketball team in 2018. In the first match, the Chinese men's basketball team defeated the Iranian men's basketball team 77-66.

Live time: 19:30, June 1

Live address: http://tv.cctv.com/live/cctv 5/

The 17 players are: Wu Qian, Lu Wenbo, Xu Mengjun, Gao Shiyan, Yu Dehao, Hu Mingxuan, Koran Baike, Hu Jinqiu, Ren Junfei, Chen linjian, Li Jingyu, Changlin, Gaoshang, Shao Yinglun, Li Yuanyu, Tao Hanlin and Liu Yuxuan.