Sihai network

What are the complete list of stars and guests in the 11.11 hi pop Night Party of Hunan Satellite TV

The guest lineup of Hunan Satellite TV was exposed. The stars shine and burst: Zhao Wei, Wu Yifan, Zheng Shuang, Yang Yang, Xiao Zhan, Wang Yibo, Zhou Dongyu, Zhang Liangying, modern brothers Liu Yuning, Cai Yilin, Huang Xiaoming, Da Zhang Wei, Jiang Shuying, Jiang Yingrong, Liu Xianhua and song Zuer. And rocket girl and rise men's team, who do you expect most?